REGULAMIN

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów i świadczenia usług przez sklep internetowy na domenie www.sklepikaria.pl , którego właścicielem jest firma:

SKLEPIKARIA – WYPOSAŻENIE SKLEPÓW Izabela Łopatowska Pogwizdów Nowy 133,

36-062 Zaczernie, k/Rzeszowa

NIP 8131112778 

REGON 360260506

wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki, w dalszej części regulaminu nazywana Sprzedającym lub Dostawcą.

Dane kontaktowe:

Nr tel: 17 300 00 99, tel. kom. 666 360 217

Adres e-mail: biuro@sklepikaria.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

Dokonującym zakupów może być firma lub osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, w dalszej części nazywana Kupującym lub Odbiorcą.

 

OFERTA SPRZEDAŻY

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty i usługi niezbędne do właściwego wyposażenia sklepów, lokali handlowych wszelkiego rodzaju i magazynów, znajdujące się w bieżącej ofercie na stronie www.sklepikaria.pl lub w ofercie specjalnej przygotowanej na specjalne zamówienie Kupującego, w wyniku złożonego zamówienia.
 2. Przedstawione informacje dotyczące produktów nie są ofertą w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego. Rzeczy podlegające sprzedaży mogą się w rzeczywistości różnić kolorem lub kształtem w stosunku do przedstawionych na zdjęciach, co może wynikać z indywidualnych ustawień komputera.
 3. Oferowane produkty są zgodne z polskimi normami wymaganymi przez Państwową Inspekcję Pracy i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych towarach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

 

 

ZASADY ZAMAWIANIA TOWARÓW I USŁUG

 

 1. Każda transakcja zakupu odbywa się na podstawie zapytania ofertowego,  przedstawieniu oferty, uzgodnieniu treści i warunków zakupu oraz złożeniu zamówienia, które można realizować za pomocą niniejszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. W każdym przypadku po złożeniu zapytania lub zamówienia  następuje kontakt zwrotny za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu potwierdzenia i uzgodnienia warunków całości transakcji.
 3. Na każde otrzymane zamówienie jest wysyłana oferta z opisem towaru, warunkami sprzedaży, kosztami towaru i dostawy oraz ewentualnym kosztem montażu, do pisemnego potwierdzenia przez Kupującego
 4. Każdorazowo forma transportu oraz jego cena jest  uzgadniana z Kupującym podczas kontaktu potwierdzającego i umieszczana w składanej ofercie.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W przypadkach zamówień składanych poza godzinami pracy kontakt zwrotny z potencjalnym Kupującym odbywa się w najbliższym, kolejnym dniu roboczym.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 7. Każde zamówienie potwierdzone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w otrzymanej ofercie, upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego oraz akceptacją obowiązku zapłaty za dostarczony towar i wykonaną usługę.
 8. Kupujący jest zobowiązany do podania pełnych i właściwych danych wymaganych do wystawienia faktury i realizacji dostawy.
 9. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin przez  Kupującego, licząc dni robocze, powoduje anulowanie zamówienia.
 10. Informacje o terminie dostawy każdego produktu udzielane są w składanej ofercie.
 11. W przypadku zamówienia produktów lub ich elementów do produkcji termin jego realizacji i dostawy jest ustalany indywidualnie i może przekraczać 30 dni, w zależności od wielkości zamówienia i możliwości produkcyjnych.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

 

 1. Na każdy zakupiony towar lub usługę wystawiana jest faktura VAT z określonym sposobem i terminem płatności.
 2. Zapłata za towar i usługę jest realizowana w formie przedpłaty na podane w uzgodnionej ofercie konto bankowe. Oryginał faktury VAT wystawiany jest w terminie 7 dni od daty dostarczenia towaru i wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem poczty lub w postaci e-faktury.
 3. W przypadkach indywidualnych uzgodnień jest możliwość uregulowania płatności przelewem przez firmy, w uzgodnionym wcześniej w ofercie terminem płatności.
 4. Płatności należy realizować na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. Nr 19 1240 1792 1111 0010 6209 9942
 5. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego rozpocznie się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Kupującego, przyjętej, zaakceptowanej i podpisanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków.
 2. Wysyłka zamówionych produktów następuje po wpłynięciu środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami, uzgodnionymi w ofercie.
 3. Czas realizacji dostawy zależy przede wszystkim od rodzaju oraz wielkości zamawianego towaru i jest określony w złożonej ofercie.
 4. Dostawy realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej za pomocą firmy spedycyjnej lub kurierskiej na podany przez Kupującego dokładny adres Odbiorcy.
 5. Istnieje możliwość dostarczenia towaru za pomocą transportu dedykowanego na podstawie indywidualnych ustaleń.
 6. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 7. Produkty wysyłane do samodzielnego montażu wysyłane są w stanie niezmontowanym i ich montaż nie jest wliczony w cenę towaru.
 8. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane jak np. wniesienie do miejsca składowania, montaż itp. należą do obowiązków Odbiorcy towaru.
 9. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach możliwa jest usługa montażu zakupionego produktu. Jako usługa dodatkowo płatna musi być uzgodniona i wyceniona w procesie przygotowania i akceptacji oferty.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 11. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT I WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Oferowane, zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją w okresie minimum 12 miesięcy. Długość obowiązującej gwarancji podana jest w opisie produktu.
 2. Sprzedający oświadcza, że wszystkie sprzedawane i dostarczane produkty są:

          a) nowe i spełniają wymagania zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

          b) spełniają wymagania obowiązujących norm oraz wytycznych projektowych i użytkowych, wskazanych w deklaracjach zgodności

              przekazanych przez producenta,

          c) dostarczane bez wad fizycznych i prawnych,

          d) bezpieczne (pod warunkiem zachowania wymogów wskazanych w

              dokumentacji i instrukcjach montażu i użytkowania).

 1. Odbiorca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do wymagań opisanych w dokumentacji i/lub instrukcji montażu i użytkowania, która jest dołączona do sprzedawanego produktu. Odbiorca jest świadomy, że przestrzeganie zasad określonych w tej dokumentacji i/lub instrukcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz użytkowaniem produktu.
 2. Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania się i swoich pracowników z tą dokumentacją i/lub instrukcją oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a następnie uczestniczyć w użytkowaniu produktu.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w tym rękojmi i gwarancji, które powstały w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy.
 4. W przypadku jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, powstałych w trakcie oraz w związku z eksploatacją produktu, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o powstaniu szkód oraz umożliwienia mu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia. Dostawca i Odbiorca w takim przypadku zobowiązani są do działania z najwyższą starannością, zaś Odbiorca zobowiązany jest dodatkowo udzielić Dostawcy wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić dokumentację związaną z produktem, jako warunek niezbędny do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przez Odbiorcę wobec Dostawcy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, w którym użyto części innych producentów, bez zgody Dostawcy.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji na dostarczane towary i usługi realizowane przez Sprzedającego wg zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie i przesłać pocztą lub elektronicznie na adres Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

          a) nazwę firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

          b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

          c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

          d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 1. Każda reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia a Kupujący powiadomiony o wyniku. Sprzedający może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Realizacja uzasadnionych reklamacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie.
 3. W procesie odbioru przesyłki Odbiorca ma obowiązek sprawdzić w obecności osoby dostarczającej czy jest ona oryginalnie zapakowana, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy przewozowej odpowiedniego protokołu szkodowego.
 4. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, na Odbiorcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia
 5. W przypadku odbioru produktów z magazynów na warunkach EXW Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia ewentualnych braków i złożenia reklamacji dotyczących odebranego towaru w ciągu 3 dni na piśmie wraz z dokumentacją fotograficzną, pod rygorem utraty możliwości powołania się na powyższy brak w terminie późniejszym.
 6. W przypadku niedopełnienia przez Odbiorcę obowiązków w procesie odbioru towaru Dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne.
 7. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
 8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Odbiorcy wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Odbiorcę.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad.
 10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez podania przyczyny. W przypadku usługi, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczeniu usługi.
 2. Powyższe zasady nie obowiązują,gdy zwrotowi podlegają towary i  świadczenia, od nabycia których nie można odstąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, najlepiej wykorzystując udostępniony prze Sprzedającego formularz, stanowiący Załącznik nr1 do niniejszego regulaminu lub pisemnie w inny sposób, zamieszczając wszystkie niezbędne do tego celu dane.
 4. Zwrot towaru przez Kupującego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 5. Rezygnacja z zakupionego towaru jest możliwa tylko wtedy, jeśli jest on oryginalnie zapakowany, nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracana jest wartość produktu, bez kosztów dostawy. Pieniądze zwracane są przelewem na podane przez Kupującego konto bankowe.
 6. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
 7. Zwrot środków przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. W momencie złożenia zamówienia Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji tego zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Zapisując się na stronie internetowej na otrzymywanie biuletynu informacyjnego w postaci tzw. Newlettera użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
 4. Dane osobowe klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmian w Regulaminie na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją umów, do których zastosowanie mają warunki, rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Dostawcy.
 4. Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń także za pomocą alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
 5. Wszelkie załączniki do Regulaminu, pozostające w formacie PDF w treści głównej stanowią jego integralną część.
 6. Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach, reklamach czy też ulotkach Dostawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr. 1. 
Formularz zwrotu towaru