GWARANCJA, REKLAMACJE

 

 

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Oferowane, zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją w okresie minimum 12 miesięcy. Długość obowiązującej gwarancji podana jest w opisie produktu.
 2. Sprzedający oświadcza, że wszystkie sprzedawane i dostarczane produkty są:

a) nowe i spełniają wymagania zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa

b) spełniają wymagania obowiązujących norm oraz wytycznych projektowych i użytkowych, wskazanych w deklaracjach zgodności przekazanych przez

    producenta

c) dostarczane bez wad fizycznych i prawnych,

d) bezpieczne (pod warunkiem zachowania wymogów wskazanych w dokumentacji i instrukcjach montażu i użytkowania).

 1. Odbiorca jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do wymagań opisanych w dokumentacji i/lub instrukcji montażu i użytkowania, która jest dołączona do sprzedawanego produktu. Odbiorca jest świadomy, że przestrzeganie zasad określonych w tej dokumentacji i/lub instrukcji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz użytkowaniem produktu.
 2. Odbiorca jest zobowiązany do zapoznania się i swoich pracowników z tą dokumentacją i/lub instrukcją oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a następnie uczestniczyć w użytkowaniu produktu.
 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w tym rękojmi i gwarancji, które powstały w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy.
 4. W przypadku jakichkolwiek szkód w mieniu lub na osobie, powstałych w trakcie oraz w związku z eksploatacją produktu, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o powstaniu szkód oraz umożliwienia mu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia. Dostawca i Odbiorca w takim przypadku zobowiązani są do działania z najwyższą starannością, zaś Odbiorca zobowiązany jest dodatkowo udzielić Dostawcy wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić dokumentację związaną z produktem, jako warunek niezbędny do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych przez Odbiorcę wobec Dostawcy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, w którym użyto części innych producentów, bez zgody Dostawcy.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji na dostarczane towary i usługi realizowane przez Sprzedającego wg zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie i przesłać pocztą lub elektronicznie na adres Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) nazwę firmy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 1. Każda reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia a Kupujący powiadomiony o wyniku. Sprzedający może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 2. Realizacja uzasadnionych reklamacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji na piśmie.
 3. W procesie odbioru przesyłki Odbiorca ma obowiązek sprawdzić w obecności osoby dostarczającej czy jest ona oryginalnie zapakowana, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy przewozowej odpowiedniego protokołu szkodowego.
 4. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki bez zastrzeżeń, na Odbiorcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia
 5. W przypadku odbioru produktów z magazynów na warunkach EXW Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia ewentualnych braków i złożenia reklamacji dotyczących odebranego towaru w ciągu 3 dni na piśmie wraz z dokumentacją fotograficzną, pod rygorem utraty możliwości powołania się na powyższy brak w terminie późniejszym.
 6. W przypadku niedopełnienia przez Odbiorcę obowiązków w procesie odbioru towaru Dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne.
 7. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Odbiorcy z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Odbiorcę wszelkich zaległych zobowiązań.
 8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Odbiorcy wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Odbiorcę.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad.
 10. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.